We gebruiken het woord leraar en niet leerkracht, want de leer kracht zit in het kind. - Meester Davy
De diversiteit is hier een meerwaarde en daar zorgt de leraar voor. - Papa van M.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat moet ik doen als mijn kind(eren) ziek is (zijn)?

Eerst en vooral verwittigt u de school, liefst voor 08.30. De gegevens vindt u bij contact.

Indien uw kind drie dagen ziek is (of minder), mag u een geschreven briefje binnenbrengen. Dit mag tot maximum vier keer. 

Doktersattest is nodig als:

 • Uw kind langer dan drie dagen ziek is
 • Het een week voor de vakantie is
 • Er reeds vier handgeschreven briefjes zijn binnengebracht

Is er voor- en naschoolse opvang?

Uiteraard is er voor- en naschoolse opvang!

Meer uitleg over de uren en de tarieven vinden jullie hier.

 

Mag mijn kind een GSM meebrengen naar school?

Omwille van veiligheidsredenen kunnen wij begrijpen dat sommige kinderen een GSM op zak hebben, vooral de kinderen die alleen naar school komen. De GSM moet wel ’s morgens worden afgegeven aan de leerkracht, ’s avonds krijgen de leerlingen die terug. In geen geval mag er een GSM worden gebruikt binnen de school (op de speelplaats, in de klas,…). De school is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.

Wanneer ontvang ik de schoolrekening?

In de lagere school zijn alle materialen gratis.

U hoeft enkel te betalen voor het middagtoezicht (€0.50) + de voor- en naschoolse opvang (€0.75 per begonnen half uur). Nadat u de rekeningen hiervoor hebt betaald, krijgt u een afschrift dat u kan toevoegen aan de belastingsaangifte. Zo recupereert u een deel van het betaalde bedrag.

Ook uitstappen en bepaalde activiteiten buiten de school worden aangerekend. Dit is echter tot een maximum van € 45 per schooljaar voor de kleuters en € 90 voor de lagere school.

De kosten worden over het schooljaar gespreid. U ontvangt dan een gedetailleerd onkostenoverzicht, dat zal meegegeven worden met uw zoon/ dochter. Betalingen dienen binnen de veertien dagen te gebeuren. De bedragen worden gestort op het rekeningnummer dat vermeld staat op de schoolrekening.

Mogen kinderen alleen naar huis gaan?

Indien de kinderen alleen naar huis gaan, hebben wij een ondertekend briefje van de ouders nodig om hiervoor toestemming te geven. De kinderen krijgen dan een toelatingskaartje aan hun boekentas waarmee ze de school zonder hun ouders mogen verlaten. Kinderen tot het derde leerjaar verlaten in principe de school nooit alleen en zijn steeds vergezeld van een oudere broer of zus. Uitzonderingen hierop moeten besproken worden met de directie of de zorgcoördinator.

Indien de kinderen slecht éénmalig alleen naar huis moeten, verwachten wij hiervoor ’s morgens een nota in de schoolagenda ondertekend door minstens één van beide ouders.

Mijn kind is jarig, mogen er traktaties meegegeven worden?

Er worden geen traktaties meer meegebracht, maar de kinderen worden wel nog steeds gevierd. Daarbij mogen zij zelf aangeven wat zij leuk zouden vinden om te doen.

Deze aanpak kadert in onze visie van sociaal-emotioneel welbevinden en verbondenheid van de groep.

Jullie zijn een katholieke school, moet mijn kind dan gedoopt zijn om bij jullie naar school te gaan?

Neen, op onze school is iedereen welkom. Wij zijn een katholieke dialoogschool. Dat wil zeggen dat wij vanuit onze schooleigen christelijke identiteit onze kinderen leren om in dialoog te gaan met elkaar. In plaats van te focussen op verschillen, gaan we met onze kinderen op zoek naar gemeenschappelijke waarden en normen. Wij leren hen om met respect voor elkaar en voor elkaars opvattingen samen te leven en te leren. Wij zijn een gastvrije school die een veilig, positief en krachtig klasklimaat wil creëren waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn.

Eten en drinken

Kunnen de kinderen onder de middag naar huis gaan eten?

Mits voorafgaande toestemming van de school, kan u ervoor kiezen om uw zoon/ dochter zelf naar huis te laten gaan of hem/ haar op te halen aan de schoolpoort.

Kan mijn kind voldoende drinken op school?

De kinderen mogen altijd water drinken wanneer ze aangeven dat ze dorst hebben. De kleutertjes krijgen water van de juf ( de jongsten in bekertjes ). De kinderen van de lagere school mogen hun waterfles vullen aan de kraantjes.

Is er een warme maaltijd voorzien voor mijn kind(eren)?

We kunnen helaas geen warme maaltijden aanbieden, daarvoor beschikken we niet over de nodige infrastructuur.

Maar onze leerlingen eten gezellig hun boterhammetjes op in de klas, samen met hun klasgenootjes en hun eigen juf of meester. De maaltijd delen in een rustige en aangename omgeving bevordert de vriendschappelijke omgang en de verbondenheid van de klasgroep.

Wat mag mijn kind als tien/vieruurtje meenemen?

Kleuter school

 • De kleuters zijn verplicht om in de voormiddag fruit mee te brengen. In de namiddag is een koekje (zonder chocolade) toegestaan
 • Koekjes doen we zonder papiertje in een koekendoos (Geen snoep!)
 • Zoute nootjes, chips, … horen niet thuis op school
 • Fruit moet geschild zijn en in een doosje worden gestopt

Lagere school

 • Op woensdag verplicht fruit meebrengen!
 • Koekjes doen we zonder papiertje in een koekendoos (Geen snoep!)
 • Zoute nootjes, chips, … horen niet thuis op school
 • Fruit moet geschild zijn en in een doosje worden gestopt

Mijn kind is jarig, mogen er traktaties meegegeven worden?

Er worden geen traktaties meer meegebracht, maar de kinderen worden wel nog steeds gevierd. Daarbij mogen zij zelf aangeven wat zij leuk zouden vinden om te doen.

Deze aanpak kadert in onze visie van sociaal-emotioneel welbevinden en verbondenheid van de groep.

Kleuterschool

Mogen de instappertjes met een pamper naar school komen?

Indien de kindjes nog niet zindelijk zijn, mogen ze wel al naar school komen. Wij vragen wel dat de ouders nauw samenwerken met de juffen om de zindelijkheidstraining op te starten. Het is daarbij zeer belangrijk dat de ouders de goede raad en de tips van de leerkracht aanvaarden en opvolgen, ook thuis!

Mogen de instappertjes slapen in de namiddag?

Indien de jongste kleutertjes in de namiddag niet naar huis gaan, is er mogelijkheid om ze te laten slapen. Ze doen dan een dutje tot 13.30. Nadien sluiten zij terug aan bij de activiteiten, samen met de kinderen uit de eerste kleuterklas.

Hoeveel dagen moet mijn kleuter aanwezig zijn om over te gaan naar het lager onderwijs?

De minimale aanwezigheid om recht te hebben op een schooltoeslag voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen.

Was je kleuter niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar mag starten. Zo niet, moet uw zoon/ dochter nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school.

1KK
minstens 150 halve dagen op school
2KK
minstens 185 halve dagen op school
3KK
minstens 290 halve dagen op school